आबादी सर्वेक्षण की प्रगति विवरण

क्रम सँख्या जिला तहसील प्रारुप 4 मे फीड ग्रामो की संख्या प्रारुप 4 डिजिटल ग्रामो की संख्या ग्रामो मे प्रविष्ठि की कुल संख्या (स्वामित्व आई डी) कुल स्वामित्व धारक आपत्ति दर्ज किये गये प्रविष्ठि की कुल संख्या पटवारी द्वारा सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या डिजिटली सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या
1 रूद्रप्रयाग रूद्रप्रयाग 1 0 4 4 0 4 0
2 देहरादून डोईवाला 1 0 1 0 0 0 0
3 पौड़ी श्रीनगर 1 0 2 1 0 2 0
4 पौड़ी पौड़ी 1 0 3 3 0 0 0
5 पौड़ी थलीसैण 18 0 54 158 3 3 0
6 पौड़ी लैन्सडाउन 39 35 175 558 0 175 158
7 पौड़ी चोवट्टाखाल 38 0 226 530 0 1 0
8 पौड़ी यमकेश्वर 69 59 544 1510 0 543 433
9 पौड़ी चाकीसैण 25 3 270 546 0 119 119
10 पौड़ी बीरोखाल 1 0 3 5 0 0 0
11 पौड़ी रिखणीखाल 113 17 1383 2494 0 461 208
12 ऊधम सिह नगर काशीपुर 64 64 7458 8442 63 7458 7395
13 ऊधम सिह नगर जसपुर 60 60 6748 8055 5 6748 6743
14 ऊधम सिह नगर बाजपुर 93 93 5844 7382 11 5842 5831
15 ऊधम सिह नगर किच्छा 39 39 5729 6706 362 5729 5367
16 ऊधम सिह नगर गदरपुर 59 59 8431 9973 6 8431 8425
17 ऊधम सिह नगर सितारगंज 62 62 5329 6408 7 5316 5309
18 ऊधम सिह नगर खटीमा 75 75 4877 5366 0 4872 4872
19 ऊधम सिह नगर रुद्रपुर 30 30 6482 8215 540 6482 5942
20 ऊधम सिह नगर नानकमत्ता 50 50 2046 2555 6 2046 2040
21 हरिद्वार रूडकी 42 31 8133 10285 15 4685 4244
22 हरिद्वार हरिद्वार 35 22 5253 6518 0 5098 2693
23 हरिद्वार लक्सर 13 13 990 1283 0 990 990
24 हरिद्वार भगवानपुर 19 16 2696 3070 0 2329 2354
TOTAL COUNT 948 728 72681 90067 1018 67334 63123