स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 उखीमठ गिवांला (गणेशनगर ) 042282 3
2 उखीमठ तोन्दला (गणेशनगर) 042289 4
3 उखीमठ गौण्डार (कालीमठ) 042118 1
4 उखीमठ फाटा (फाटा) 042069 8
5 उखीमठ बडासू (फाटा) 042098 3
6 उखीमठ बणसू (गुप्तकाशी) 042066 1
7 उखीमठ ब्यंूग (गुप्तकाशी) 042076 1
8 उखीमठ भेतसेम (गुप्तकाशी) 042099 4
9 उखीमठ मक्कू (दैडा) 042162 7
10 उखीमठ भटवाडी सुनार (भ0सु0) 042267 1
11 उखीमठ सारी (दैडां) 042140 2
12 उखीमठ कविल्ठा (कालीमठ) 042086 1
13 उखीमठ जालमल्ला(कालीमठ) 042079 1
14 उखीमठ जगोठ (गणेशनगर) 042298 3
15 उखीमठ रॉसी (कालीमठ) 042117 5
16 उखीमठ ल्वाणी(लमगौण्डी) 042191 3
17 उखीमठ कालीमठ (कालीमठ) 042087 3
18 उखीमठ ल्वारा (लमगौण्डी) 042185 3
19 उखीमठ खड़िया (फाटा) 042072 1
20 उखीमठ गाडी (गुप्तकाशी) 042105 1
21 उखीमठ जामू (फाटा) 042068 3
22 उखीमठ मैखण्डा (फाटा ) 042075 1
23 उखीमठ रविग्राम (फाटा) 042074 1
24 उखीमठ सल्या(लमगौण्डी) 042187 2
25 उखीमठ गौरीकुण्ड (फाटा) 042058 1
26 उखीमठ तरसाली( फाटा) 042067 2
27 उखीमठ त्रियुगीनारायण (फाटा) 042061 37
28 उखीमठ न्यालसू (फाटा ) 042063 3
29 उखीमठ शेरसी (फाटा ) 042064 3
30 उखीमठ थली (कालीमठ) 042090 4
31 उखीमठ जगपुडा (दैडा) 042180 1
32 उखीमठ माण्डी ऊर्फ (गुप्तकाशी) 042106 1
33 उखीमठ कैल (दैडा) 042179 1
34 उखीमठ देबशाल (गुप्तकाशी) 042103 1
35 उखीमठ दिवलीभणिग्राम(लमगौ0) 042198 2
36 उखीमठ मनसूना (ऊखीमठ) 042124 5
37 उखीमठ गिरिया (ऊखीमठ ) 042132 3
38 उखीमठ गडगू (ऊखीमठ) 042129 1
39 उखीमठ जालतल्ला (कालीमठ) 042080 3
40 उखीमठ चौमासी (कालीमठ) 042081 2
41 उखीमठ रूद्रपुर (गुप्तकाशी) 042104 2
42 उखीमठ ब्यूंखी (कालीमठ) 042088 2
43 उखीमठ सांकरी (गुप्तकाशी) 042108 1
44 उखीमठ गुगली (गणेश नगर) 042286 4
45 उखीमठ कमसाल (गणेशनगर) 042297 3
46 उखीमठ परकण्डी (परकण्डी) 042173 20
47 उखीमठ मादली (ऊखीमठ ) 042128 1
48 उखीमठ भीरी(भीरी) 042219 1
49 उखीमठ पिल्लू (गणेशनगर) 042292 4
TOTAL PROPERTY COUNT 171